(038) 423115-6
info@stc.co.th
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (EN) PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (หลังประกาศเลื่อน) PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF | 0.27 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ PDF | 0.17 MB ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ PDF | 0.09 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม PDF | .09 MB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF | 0.15 MB ดาวน์โหลด
 แผนที่สถานที่ประชุม PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF | 0.27 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 PDF | 0.15 MB ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม PDF | 0.09 MB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน PDF | .10 MB ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข PDF | 0.16 MB ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค PDF | 0.17 MB ดาวน์โหลด
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF | 0.15 MB ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด