(038) 423115-6
info@stc.co.th

งบการเงินประจำปี 2566 (TH) PDF | 3.43 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 (TH) PDF | 0.76 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (TH) PDF | 0.74 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (EN) PDF | 0.73 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 PDF | 0.70 MB ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2565 PDF | 3.43 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 PDF | 0.78 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 PDF | 1.79 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 PDF | 0.45 MB ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2564 PDF| 1.87 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 ZIP | 0.68 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 ZIP | 0.66 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 PDF | 0.25 MB ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2563 PDF| 0.65 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 ZIP | 0.11 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 ZIP | 0.12 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 PDF | 0.62 MB ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2562 PDF | 8.9 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 PDF | 0.3 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 PDF | 4.40 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 PDF | 4.35 MB ดาวน์โหลด