12
Jun

When the wind of change blows, some build walls, others build windmills.

ทุกการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาส

อยู่ที่ว่าคุณจะมองเห็นและมีเครื่องมือ ที่จะนำโอกาส มาสร้างประโยชน์ หรือไม่

Credit by Dr.Tanai Charinsarn #strategyessentials www.stc.co.th