26
Jun

รางเปิด U-Ditch

รางระบายน้ำเท่ ๆ สำหรับงาน Open Zone

ที่ต้องการเปิดทำความสะอาด รวบรวมน้ำผิวดิน น้ำฝน ใหญ่ สะใจแน่นอน