(038) 423115-6
info@stc.co.th
STC AGM Minutes of AGM 2024 (EN) PDF | 0.47 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF | 0.52 MB ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF | 0.25 MB ดาวน์โหลด
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 PDF | 0.51 MB ดาวน์โหลด
4 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ PDF | 0.11 MB ดาวน์โหลด
5 นิยามกรรมการอิสระ PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
6 วัตถุประสงค์เฉพาะข้อที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
7 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
9 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
10 แบบหนังสือมอบฉันทะ PDF | 0.24 MB ดาวน์โหลด
11 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF | 0.20 MB ดาวน์โหลด
12 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
13 แผนที่สถานที่ประชุม PDF | 0.17 MB ดาวน์โหลด
14 ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) PDF | 5.5 MB ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
1.1 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
1.2 แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF | 0.15 MB ดาวน์โหลด
2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือประจำ ปี2567 ล่วงหน้า PDF | 0.11 MB ดาวน์โหลด
2.1 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 PDF | 0.12 MB ดาวน์โหลด
3. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 PDF | 0.14 MB ดาวน์โหลด
STC AGM Minutes of AGM 2023 (EN) PDF | 0.50 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 PDF | 0.52 MB ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 PDF | 0.26 MB ดาวน์โหลด
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF | 0.28 MB ดาวน์โหลด
4 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ PDF | 0.14 MB ดาวน์โหลด
5 ร่างข้อบังคับเฉพาะข้อที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม PDF | 0.16 MB ดาวน์โหลด
6 นิยามกรรมการอิสระ PDF | 0.12 MB ดาวน์โหลด
7 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 PDF | 0.12 MB ดาวน์โหลด
8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม PDF | 0.12 MB ดาวน์โหลด
9 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
10 หนังสือมอบฉันทะ PDF | 0.26 MB ดาวน์โหลด
11 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF | 0.14 MB ดาวน์โหลด
12 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 PDF | 0.14 MB ดาวน์โหลด
13 แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม PDF | 0.16 MB ดาวน์โหลด
14 ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) PDF | 0.19 MB ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
1.1 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
1.2 แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF | 0.14 MB ดาวน์โหลด
2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือประจำ ปี2566 ล่วงหน้า PDF | 0.11 MB ดาวน์โหลด
2.1 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 PDF | 0.12 MB ดาวน์โหลด
3. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders PDF | 0.67 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF | 0.48 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF | 3.86 MB ดาวน์โหลด
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF | 0.34 MB ดาวน์โหลด
4 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
5 นิยามกรรมการอิสระ PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
6 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
8 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
9 แบบหนังสือมอบฉันทะ PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
10 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
12 แผนที่สถานที่ประชุม PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท PDF | 0.11 MB ดาวน์โหลด
1.1 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 PDF | 0.11 MB ดาวน์โหลด
1.2 แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF | 0.14 MB ดาวน์โหลด
2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือประจำ ปี2565 ล่วงหน้า PDF | 0.09 MB ดาวน์โหลด
2.1 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF | 0.12 MB ดาวน์โหลด
3. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF | 0.11 MB ดาวน์โหลด
Minutes of AGM 2021 (EN) PDF | 0.19 MB Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF | 0.39 MB ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
Minutes of AGM 2020 PDF | 0.41 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ PDF | 0.19 MB ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ PDF | 0.09 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 PDF | 0.09 MB ดาวน์โหลด
 เอกสารหรือหลักฐานแสดงแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น PDF | 0.09 MB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน PDF | 0.77 MB ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF | 0.15 MB ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม PDF | 0.17 MB ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
1.1 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ PDF | 0.17 MB ดาวน์โหลด
1.2 แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF | 0.20 MB ดาวน์โหลด
2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือประจำ ปี2564 ล่วงหน้า PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
2.1 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF | 0.17 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (EN) PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (หลังประกาศเลื่อน) PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF | 0.27 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ PDF | 0.17 MB ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ PDF | 0.09 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม PDF | .09 MB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF | 0.15 MB ดาวน์โหลด
 แผนที่สถานที่ประชุม PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 PDF | 0.21 MB ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF | 0.27 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 PDF | 0.15 MB ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม PDF | 0.09 MB ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน PDF | .10 MB ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก PDF | 0.10 MB ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข PDF | 0.16 MB ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค PDF | 0.17 MB ดาวน์โหลด
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF | 0.15 MB ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม PDF | 0.13 MB ดาวน์โหลด