(038) 423115-6
info@stc.co.th

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STC”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปทุกประเภท (Precast Concrete) และคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) พร้อมทั้งให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตอกเสาเข็ม การปั๊มคอนกรีต เป็นต้น แก่ลูกค้าโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ทั่วภาคตะวันออก โดยบริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นจากคุณสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ผู้ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูปและวัสดุก่อสร้างในเขตเมืองพัทยาในปี 2522 ภายใต้ชื่อ “สิทธิชัยค้าไม้” และได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ชื่อของร้าน “สิทธิชัยค้าไม้” จึงเป็นที่มาของอักษรย่อ “เอสทีซี” หรือ “STC” ของบริษัทฯ และในเวลาต่อมา คุณสุรสิทธิ์เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ลูกค้าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผ่านร้านสิทธิชัยค้าไม้ จึงได้จัดตั้ง บริษัท เอส.ที.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด (“S.T.C. Concrete”) ในปี 2531 เพื่อผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จและคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดตั้ง “บริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จำกัด” (“S.T.C. Pipe”) ในปี 2535 เพื่อผลิตและจำหน่ายท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำ

จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2539 ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงัก และ S.T.C. Concrete ได้หยุดดำเนินธุรกิจไป เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลายลงคุณสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทองและครอบครัวจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอส.ที.ซี. คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด ในปี 2543 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปขึ้นอีกครั้ง โดยมีทีมงานวิศวกรผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการออกแบบการผลิตและคิดค้นสูตรการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม จนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น มีสินค้าที่หลากหลายครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า และเป็นหนึ่งเดียว ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างกลุ่ม โดยควบรวมกิจการกับ S.T.C. Pipe ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า STC ซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ครบวงจรตั้งแต่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักน้ำ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ คานสำเร็จรูป ผนังสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป อิฐบล็อกมวลเบาและคอนกรีตผสมเสร็จ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 220/26 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมีโรงงานทั้งหมด 4 แห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. โรงงานพัทยา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 16/83 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. โรงงานพัทยา 2 ตั้งอยู่เลขที่ 16/85 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3. โรงงานหนองปรือ ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานนาวัง ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยโรงงานทั้ง 4 แห่งดังกล่าวมีกำลังการผลิตและศักยภาพสูง พร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภายใต้นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC
ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานมอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาแนวทางหรือวิธีการใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และเข้าไปมีส่วนร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนกับลูกค้า และคู่ค้าเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าและคู่ค้า เพื่อนำกลับมาปรับปรุงและพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าผู้รับเหมาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯx

ปี 2543

 

จดทะเบียนจัดตั้ง

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอส.ที.ซี.คอนกรีต โปรดัคท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท

ปี 2545

 

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 5.00 ล้านบาทเพื่อใช้รองรับการขยายกิจการของบริษัท

ปี 2549

 

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 20.00 ล้านบาทเพื่อใช้รองรับการขยายกิจการของบริษัท

ปี 2551

 

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับ ระบบพื้นคอนกรีต และชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับพื้นประกอบ

ปี 2552

 

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หล่อ สำเร็จ

ปี 2553

 

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 40.00 ล้านบาทเพื่อใช้รองรับการขยายกิจการของบริษัท

ปี 2554

 

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 150.00 ล้านบาทเพื่อใช้รองรับการขยายกิจการของบริษัท

ปี 2555

 

เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายรั้วสำเร็จรูป

เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายรั้วสำเร็จรูป อิฐมวลเบา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC Block”

ปี 2556

 

ปรับโครงสร้างกลุ่มโดยการยุติการดำเนินการบริษัท

ปรับโครงสร้างกลุ่มโดยการยุติการดำเนินการบริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต และรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดมายัง เอส. ที.ซี. คอนกรีตโปรดัคท์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 210.00 ล้านบาท

ปี 2558

 

ดำเนินการลงทุนในโรงงานนาวัง

ดำเนินการลงทุนในโรงงานนาวัง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น

ปี 2561

 

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 284.00 ล้านบาท เริ่มต้นการผลิตในโรงงานนาวังระยะที่ 2 เพื่อเตรียมพร้อมรับความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตจากโครงการ EEC