03
Apr

การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วันที่/เวลา  : 03 เม.ย. 2563 09:12:00

หัวข้อข่าว : การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หลักทรัพย์  :  STC
แหล่งข่าว  : STC
รายละเอียดแบบเต็ม : File TH PDF        File EN PDF
 การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 06 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้