บริษัท เอส.ที.ซี.
คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 โดย

คุณสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริษัท

ประกอบธุรกิจหลัก ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า
"STC CONCRETE"

งานตรวจนับสินค้าและตรวจสอบ

> More